Ons team

Tineke Noorman

algemeen directeur en adviseur

Schijnbare tegenstrijdigheden en lastige randvoorwaarden houden wat mij betreft het werk leuk. Of het nu gaat om een klein detail of een groot bouwplan, het zijn juist de schurende vragen die een adviseur scherp houden en met plezier naar het werk doen gaan.

Naast de algehele leiding van het bedrijf houd ik me dan ook met veel plezier bezig met de integrale bouw- en milieuadvisering. Doel is het realiseren van een gezonde, duurzame en veilige leefomgeving waar het goed toeven is.

Als adviseur voel ik me samen met mijn collega’s goed thuis in ons vak en de door Noorman Bouw- en milieu-advies aangeboden werkzaamheden. Tevens ben ik docent bij de opleiding Hogere Cursus Akoestiek Antwerpen voor het vak: ‘Trillingsisolatie in de praktijk’ en docent ‘bouwfysica’ op de Hanzehogeschool in Groningen.

Een vak dat ik sinds 1990 met veel plezier na een studie natuurkunde binnen deze organisatie uitoefen.

Mail Tineke Noorman

Roy Hendriks

algemeen directeur en adviseur bouwfysica

Als adviseur bouwfysica houd ik mij bezig met het realiseren van een goed woon-, werk- en leefklimaat voor de gebruikers van een gebouw. Een klimaat met aandacht voor onder meer lucht, licht, geluid en temperatuur. Dit gebouw moet energiezuinig, duurzaam, maar zeker ook brandveilig zijn.

Het is mijn taak als bouwfysisch adviseur om de verschillende belangen en partijen die in een bouwproces spelen te wegen. Dit vind ik nu juist het mooie van mijn werk als adviseur: oog hebben voor de verschillende belangen en het overtuigen van de betrokken partijen om de juiste keuzes te maken.

Naast mijn werkzaamheden bij Noorman Bouw- en milieu-advies ben ik docent bij de BOB voor het vak Bouwfysica in de praktijk.

Mail Roy Hendriks

Aliek Broekema

projectleider brandveiligheid, bouwregelgeving, bouwfysica en duurzaamheid

Het geven van integraal bouwadvies is mijn kerntaak binnen de organisatie. Hier komen (bijna) alle facetten van de bouw in terug. Wat ik leuk vind aan het vak is dat ik een enkel advies daarmee breder kan trekken, zodat een aangedragen oplossing geen negatief gevolg hoeft te hebben voor een ander aspect.

Na mijn afstuderen aan de Hanzehogeschool in Groningen in 2001 heb ik drie jaar bij een installatieadviseur gewerkt. In 2004 ben ik bij de organisatie als projectmedewerker begonnen. Intussen heb ik veel projecten voorbij zien komen, interne en externe opleidingen gevolgd en heb ik aardig wat kennis en ervaring opgedaan.

Mail Aliek Broekema

Niek Mantingh

projectleider bouwfysica

Bouwfysica staat in de bouw niet altijd op de voorgrond. Dit is verwonderlijk, want als eindgebruiker van een gebouw heb je met bouwfysica misschien nog wel het meeste te maken. Een bouwwerk is niet meer los te zien van de mens, en ook zeker niet van zijn omgeving. Dit maakt voor mij het vak erg interessant. Bij Noorman Bouw- en milieu-advies zitten we er middenin, met een rijke kennis, diverse ervaring en een constante blik op veranderingen. Ik ben met een achtergrond in Vastgoed & Makelaardij sinds september 2017 in dienst bij de organisatie en werk aan alle facetten van bouwfysica, waaronder daglicht, akoestiek, geluid en milieu- en energieprestatie.

Mail Niek Mantingh

Pieter Postma

senior projectleider bouwfysica

In de afgelopen 39 jaar heb ik als bouwfysicus het bouwproces en het vakgebied zien veranderen. Voor een gezond en behaaglijk binnenklimaat in een gebouw is de rol van de bouwfysicus intussen niet meer weg te denken.
Het oplossen van bouwfysische problemen in bestaande gebouwen (oud of jong) is nog altijd mijn grote passie. Hierbij komen alle aspecten van de bouwfysica, akoestiek, inclusief klimaatinstallaties, integraal aan de orde.
Dat is precies het advieswerk dat bij Noorman op mijn pad komt. Ik kan daarbij terugvallen op mijn ervaring met allerlei gebouwen: van woning tot woontoren, van school tot zwembad. Het achterhalen van de werkelijke oorzaak van een probleem is mooi, maar de meeste voldoening haal ik uit het aandragen van goede en praktisch uitvoerbare oplossingen voor de opdrachtgever.

De kennis en kunde die ik heb opgedaan bij bestaande gebouwen vormen een belangrijke basis voor de advisering bij nieuwe projecten: Voorkomen is beter dan genezen.

Mail Pieter Postma

Siemon Bierma

senior projectmedewerker akoestiek en bouwfysica

Binnen het bureau houd ik mij bezig met akoestische en bouwfysische berekeningen, metingen en inspecties en adviseer ik opdrachtgevers op welke manier een goed akoestisch en bouwfysisch klimaat kan worden gerealiseerd in gebouwen.
Denk bijvoorbeeld aan de interne geluidisolatie, de ruimteakoestiek of de temperatuuroverschrijding in gebouwen en warmte- en vochttransport in bouwkundige constructies. Ook houd ik me bezig met de invloed van omgevingsgeluid (weg- en railverkeer) op gebouwen en de geluiduitstraling van gebouwen naar de omgeving toe; hierbij kan gedacht worden aan buiten opgestelde (klimaat)installaties.
Ik vind het altijd een mooie uitdaging om onze opdrachtgevers te adviseren bij het verwezenlijken van hun plannen, zodat een gezonde en prettige leefomgeving wordt gerealiseerd in gebouwen.

Mail Siemon Bierma

Bert Gosselaar

projectleider milieu

Mijn kernactiviteit betreft het adviseren van onze klanten rond alle aspecten die te maken kunnen hebben met vergunningen en het Activiteitenbesluit inclusief de hiervoor benodigde technische onderzoeken op het gebied van luchtkwaliteit, geuronderzoek, stikstofdepositie en externe veiligheid.

Mijn specialismen zijn algemene advisering veevoederbedrijven, het opstellen van volledige vergunningaanvragen, het begeleiden van vergunningprocedures, het oppakken van nieuwe dingen en het verzamelen van de hiervoor benodigde informatie.

Mail Bert Gosselaar

Jan Dijkstra

projectleider milieu- en RO-onderzoek

Sinds 2000 werk ik binnen de organisatie.
Momenteel als projectleider milieu- en RO-onderzoek.

Ik houd mij bezig met geluid en technisch onderzoek in de breedste zin van het woord: industrie-, weg- en railverkeerslawaai, geluid op de arbeidsplaatsen en bouwakoestiek,
trillingen, luchtkwaliteit, geur en stikstofdepositie.

Mijn specialismen zijn pluim- en melkveebedrijven, (co)vergisting, ontgronding (zandzuigers), detailhandel en supermarkten, hondengeblaf en geluidverstoring Natura 2000-gebieden.

Mail Jan Dijkstra

Fokje van Keulen-Plas

projectmedewerker bouwfysica

Duurzaamheid… een onderwerp waar ik tijdens mijn studie, stages en afstuderen steeds weer mee te maken kreeg. Ik ontdekte dat het een mooi en belangrijk thema is en ik heb besloten mij daarin verder te ontwikkelen en te focussen. Het creëren van gebouwen die prettig zijn om in te leven of werken is belangrijk voor ons als mens, maar het is ook goed dat er aandacht is voor het milieu en hoe wij daarmee om gaan.

In mijn rol als projectmedewerker bouwfysica voer ik allerlei berekeningen uit in het kader van het Bouwbesluit, denk aan brandveiligheid, BENG, daglicht, (spui)ventilatie en milieuprestatie berekeningen. 

Na het behalen van mijn bachelor Bouwkunde in juli 2018 ben ik gaan werken bij een bouwfysisch bureau en sinds juli 2019 werk ik bij Noorman Bouw- en milieu-advies.

Mail Fokje van Keulen-Plas

Friso Brouwer

projectmedewerker bouwfysica

Gebouwen worden meestal ontworpen voor mensen. Deze gebouwen moeten naast de esthetisch uitstraling vooral comfortabel en prettig zijn om in te werken, wonen en/of te recreëren. Ook de veiligheid en gezondheid zijn belangrijke aspecten waar je je als gebruiker van een gebouw geen zorgen over wil maken. Vanuit mijn ervaring als bouwfysisch adviseur en als architect heb ik geleerd dat je vraagstukken in de bouw het beste kan oplossen vanuit een interdisciplinaire aanpak. Samen kijken we graag naar mogelijke duurzame oplossingen in het project voor zowel mens als milieu.
Daarnaast probeer ik mijn ervaringen, kennis en enthousiasme voor het vak door te geven aan de nieuwe generatie en verzorg ik met veel plezier de lessen bouwfysica, installaties en BIM aan de NHL Stenden Hogeschool in Leeuwarden.

Mail Friso Brouwer

Mark Everink

projectmedewerker bouwfysica

Comfort en duurzaamheid zijn belangrijke speerpunten gebleken tijdens mijn studie, de bijbehorende stages en mijn afstuderen. Vandaar dat ik tijdens mijn studie mijn passie voor bouwfysica en het Bouwbesluit heb ontdekt en mijzelf bij Noorman Bouw- en milieu-advies hierin kan ontwikkelen.

In 2021 heb ik mijn bachelor aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen behaald, waarna ik direct aan de slag ben gegaan bij Noorman Bouw- en milieu-advies als projectmedewerker bouwfysica. Bij Noorman Bouw- en milieu-advies houd ik mij bezig met diverse bouwfysische aspecten (Daglicht-, (spui)ventilatie-, energiezuinigheid, milieuprestatie-berekeningen) voor zowel woningbouw als utiliteitsbouw.

Het oplossen van bouwfysische problemen in mijn projecten zorgt ervoor dat elke dag integraal na moet blijven denken en dit houdt het werk enerverend.

Mail Mark Everink

Michiel Meinema

projectmedewerker bouw / milieu

Het uitvoeren en uitwerken van metingen op het gebied van luchtdichtheid en geluid zijn mijn voornaamste activiteiten binnen Noorman Bouw- en milieu-advies. Ook andere metingen met een bouwfysisch karakter als vocht- of klimaat-onderzoek voer ik met enige regelmaat uit. Aan de hand van de meetresultaten worden rapportages opgesteld en eventueel adviezen gegeven om de gewenste situatie te behalen.
Verder mag ik graag simulaties maken waarbij verschillende bouwfysische aspecten al in het ontwerpstadium worden onderzocht, zodat hier tijdig op gestuurd kan worden, dit voorkomt tegenvallende (meet)resultaten in de praktijk. Ook ondersteun ik de afdeling milieu zo nu en dan met omgevingsgeluid en stikstofdepositie berekeningen.
En sinds eind 2021 ben ik gecertificeerd level 1 thermograaf.

Het geeft altijd voldoening om bij de opdrachtgever het besef te genereren dat veel bouwfysische aspecten in elkaars verlengde liggen, maar dit niet automatisch betekent dat een thermische goede schil ook een luchtdichte schil is, en dat er vaak winst is te halen in een goede detaillering.

Mail Michiel Meinema

Pia Braam

projectmedewerker bouwfysica

Met Noorman Bouw- en milieu-advies heb ik in 2015 voor het eerst kennis gemaakt. Een half jaar lang heb ik in het kader van mijn opleiding Bouwkunde aan de Hanzehogeschool Groningen stage gelopen op de afdeling bouw. Met heel veel plezier heb ik de stage kunnen afronden. Ik heb veel van Tineke en het team kunnen leren en vond het ontzettend leuk om aan een aantal diverse projecten mee te mogen werken.

In 2017 heb ik mijn bachelor aan de Hanzehogeschool Groningen behaald, waarna ik nog de pre-master Building Physics and Services aan de TU Eindhoven afgerond heb. Sinds 2018 ben ik vast in dienst voor Noorman Bouw- en milieu-advies. Ik houd me voor zowel woningbouw als voor utiliteitsbouw, waaronder school- en kantoorgebouwen, vooral bezig met brandveiligheidsaspecten en diverse bouwfysische aspecten (daglicht-, (spui)ventilatie-, milieuprestatie- en energieprestatie-berekeningen).

Mail Pia Braam

Saskia van de Werfhorst

projectmedewerker milieu

Sinds maart 2021 ben ik werkzaam bij Noorman Bouw- en milieu-advies als projectmedewerker milieu. Mijn werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit het opstellen van akoestische onderzoeken voor bouwplannen. Hierbij beoordeel ik de onderdelen wegverkeerslawaai, spoorweglawaai en industrielawaai en toets ik aan de Wet geluidhinder. Hierdoor wordt het bouwplan beschermd tegen geluidoverlast en wordt een akoestisch aangenaam woon- en leefklimaat gewaarborgd.  Verder voer ik geluidonderzoeken uit voor omgevingsvergunningen en het Activiteitenbesluit. Hierbij zorg ik ervoor dat een bedrijf zijn activiteiten kan uitvoeren zonder dat de omgeving hiervan geluidhinder ondervindt.

Mail Saskia van de Werfhorst

Mieke Mourits

management assistent

Sinds 1 december 2021 ben ik werkzaam bij Noorman Bouw- en milieu-advies in Apeldoorn als management assistent. Met veel plezier ondersteun ik de directie, collega’s en het secretariaat. Ondanks dat ik geen achtergrond in de bouw- of milieuwereld heb, vind ik het interessant om de documenten van mijn collega’s te lezen en gereed te maken voor verzending.

Naast mijn werkzaamheden bij Noorman Bouw- en milieu-advies ben ik ook MS-Office trainer en voice-over. Het is altijd prettig te zien als cursisten en collega’s kennis maken met de “tips & tricks” van MS‑Office en daar hun voordeel mee kunnen doen.

Met een werkweek van 24 uur houd ik voldoende tijd over voor mijn hobby’s.

Mail Mieke Mourits

Annemijn Touw

medewerker secretariaat

Sinds 1 februari 2024 ben ik medewerkster op het secretariaat van Noorman Bouw- en milieu-advies. Ik combineer het werk met mijn studie Communicatie aan de Hanzehogeschool in Groningen. Ik vind het erg interessant om adviezen over de meest uiteenlopende onderwerpen door te nemen en ervoor te zorgen dat alles er netjes uitziet.

Mail Secretariaat