Vergunningen

Activiteitenbesluit

Welke gevolgen heeft een (nieuwe) bedrijfsactiviteit? Heeft u een milieuvergunning nodig of volstaat een melding? Veel bedrijven vallen onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Het Activiteitenbesluit milieubeheer bevat algemene milieuregels voor bedrijven.

Bedrijven die vallen onder het regime van het Activiteitenbesluit hebben vaak geen vergunning voor het oprichten of veranderen van een inrichting nodig. Voor een aantal activiteiten uit het Activiteitenbesluit hebben bedrijven een Omgevingsvergunning beperkte milieutoets nodig. Dit is een toestemming van het bevoegd gezag voordat een bedrijf kan starten met deze activiteiten. Noorman Bouw- en milieu-advies maakt het snel helder met welke regels u te maken krijgt.

Noorman Bouw- en milieu-advies verzorgt voor u de melding in het kader van het Activiteitenbesluit en indien noodzakelijk de aanvraag van een omgevingsvergunning beperkte milieutoets. Wij voeren tevens de bij de melding in te dienen onderzoeken in eigen huis uit.Bewaren

Bewaren

Omgevingsvergunning

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en het Besluit omgevingsrecht (Bor) bepalen of er sprake is van vergunningplicht al dan niet in combinatie met een deel van het Activiteitenbesluit milieubeheer.

De omgevingsvergunning is één geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. Noorman Bouw- en milieu-advies verzorgt voor u de aanvraag van een omgevingsvergunning. Het kan hierbij gaan om bijvoorbeeld een oprichtingvergunning, een veranderingsvergunning of een beperkte milieutoets. Hierbij overleggen wij met u en met de overheid welke stappen genomen moeten worden en welke informatie benodigd is om tot een complete aanvraag te komen.

Wij verzorgen de technische onderbouwing van de vergunningaanvraag en voeren de bij de aanvraag in te dienen deelonderzoeken als bijvoorbeeld een akoestisch onderzoek, luchtkwaliteit- en/of geuronderzoek uit. De onderlinge samenhang van de aanvraag en de  verschillende deelonderzoeken wordt daarbij scherp in de gaten gehouden.

Bewaren

Een vraag? Een probleem? Laat het ons weten, wij gaan de uitdaging aan:

   

  Bij het verzenden van dit formulier gaat u akkoord met ons privacybeleid.

  Waarom onze projecten succesvol zijn

  • Wij luisteren eerst
  • Korte lijnen, heldere communicatie
  • Al 35 jaar een begrip
  • Nuchter en doortastend