Milieuonderzoek

 

Akoestisch onderzoek

Hoe kunt u geluidhinder voor de omgeving zo veel mogelijk beperken? Hoe kunt u ervoor zorgen dat u zich aan de wettelijke geluidvoorschriften kan voldoen? Wat is de invloed van verschillende bouwmaterialen op de geluidreflectie? Hoe zorgt u voor een goed akoestisch klimaat binnen uw industriehal, activiteitencentrum of leslokaal? Wij kunnen deze vraagstukken voor u beantwoorden.
Bewaren

Bewaren

Onderzoek luchtkwaliteit

Overal in Nederland gelden luchtkwaliteitseisen. Deze eisen zijn opgenomen in de Wet milieubeheer. Bij aanvragen van omgevingsvergunningen of bestemmingsplanprocedures moet de luchtkwaliteit getoetst worden aan de grenswaarden. Speciale aandacht is nodig als het gaat om zogenaamde gevoelige bestemmingen, zoals scholen en bejaardentehuizen of bij drukke wegen.

Noorman Bouw- en milieu-advies adviseert u daarover en heeft antwoord op vragen over luchtkwaliteit. U kunt bij ons terecht voor onderzoek naar de luchtkwaliteit. Dit heeft in de praktijk met name betrekking op de emissie van stikstofoxiden, fijn stof en zwaveloxiden.

Bewaren

Geuronderzoek

Als uw bedrijf geur uitstoot levert dat een geurbelasting op naar de omgeving. Afhankelijk van de omgeving kan dit leiden tot geurhinder bij woningen, kantoren of op andere plekken waar mensen verblijven. Noorman Bouw- en milieu-advies heeft ruime ervaring met het aspect geur bij diverse inrichtingen, waaronder veehouderijen, agrarische bedrijven en (co)vergistingsinstallaties, asfaltcentrales, de productie van diervoeders en het verwerken van afvalstoffen.

Bewaren

Bewaren

Onderzoek stikstofdepositie

Steeds duidelijker is dat stikstofdeposities ontwikkelingen “op slot” kunnen zetten, omdat niet aan de strenge eisen uit de Wet natuurbescherming kan worden voldaan. Met als gevolg vertraging in procedures.

Dat geldt niet alleen voor ruimtelijke plannen, maar ook voor veranderingen in bedrijfsactiviteiten. Als specialist luchtkwaliteit voert Noorman Bouw- en milieu-advies het depositieonderzoek compleet en efficiënt uit. Alle Natura-2000 gebieden met referentiedata en beschermde natuurmonumenten zijn bij ons bekend.

U kunt van ons meer verwachten dan alleen een onderzoeksrapport. Het is vanzelfsprekend dat u een oplossing wilt als stikstofdepositie een belemmerende factor blijkt te zijn voor uw voornemen. Wij onderzoeken daarom ook oplossingsmaatregelen, op zowel technisch, juridisch als financieel vlak, zodat geen mogelijkheid onbenut wordt gelaten. Samen met u bepalen wij daarvoor de beste aanpak.

Bewaren

Bewaren

Onderzoek externe veiligheid

De kans dat personen in een omgeving waarin met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt slachtoffer worden van die stoffen moet zoveel mogelijk beperkt worden. Wanneer er sprake is van een situatie waarin externe veiligheid een rol speelt kunnen de ingenieurs van Noorman Bouw- en milieu-advies beoordelen of de situatie niet in strijd is met de grenswaarden voor het plaatsgebonden risico.

Bewaren

Bewaren

Opslag gevaarlijke stoffen

Bij het opslaan van gevaarlijke stoffen moet u zich aan een aantal eisen houden. De voorschriften en bepalingen voor de opslag van stoffen staan in het Activiteitenbesluit milieubeheer en de bijbehorende ministeriële regeling.

In de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) worden eisen beschreven zodat er een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu kan worden bereikt. De publicatiereeks bestaat uit dertig publicaties, waaronder bijvoorbeeld PGS-15 wat nader ingaat op de eisen voor de opslag van gevaarlijke stoffen in een verpakking. Er kan worden afgewezen van de PGS-15 wanneer het veiligheidsniveau dat wordt bereikt gelijkwaardig is met het in PGS-15 beschreven niveau.

Bewaren

Bewaren

Een vraag? Een probleem? Laat het ons weten, wij gaan de uitdaging aan:

   

  Bij het verzenden van dit formulier gaat u akkoord met ons privacybeleid.

  Uitgelicht project ‘Milieu & Omgeving’

  Waarom onze projecten succesvol zijn

  • Wij luisteren eerst
  • Korte lijnen, heldere communicatie
  • Al 35 jaar een begrip
  • Nuchter en doortastend