Geluid en hinder

Geluidhinder

Jaarlijks hebben honderdduizenden mensen last van ernstige geluidhinder. De oorzaak hiervan varieert. De hinder kan worden veroorzaakt door geluid vanwege weg- en railverkeer, vliegtuigen, burengeluid of geluid van nabijgelegen bedrijven. Noorman Bouw- en milieu-advies kan bij geluidhinder adviseren over de mogelijke oplossingen om de hinder te beperken, zoals het toepassen van schermen of het verbeteren van de geluidwering van de gevels.

Uiteraard geldt ook hier dat voorkomen beter is dan genezen. Het milieuaspect ‘geluid’ is een vast onderdeel bij ruimtelijke procedures / bestemmingsplanwijzigingen. Wanneer reeds in deze fase voldoende aandacht is voor geluid worden mogelijke knelpunten zichtbaar en kan hier op tijd rekening mee worden gehouden. Ook kan hinder worden voorkomen door tijdens de bouw- of verbouwplannen rekening te houden met de geluidwering van de gevels en de geluidisolatie tussen woningen, kantoren of klaslokalen kan geluidhinder worden voorkomen. We helpen u graag verder op weg. 

Bewaren

Bewaren

Installatiegeluid

Installaties voor verwarming en bijvoorbeeld luchtbehandeling worden in toenemende mate geïnstalleerd in gebouwen. Deze installaties produceren geluid, wat zoveel mogelijk beperkt moet worden zodat het geen hinder veroorzaakt. Door de productie van geluid van installaties te meten is vooraf of bij hinder vast te stellen of er maatregelen nodig zijn. Natuurlijk kunt u bij Noorman ingenieurs terecht voor gedegen advies over installatiegeluid.
Bewaren

Bewaren

Industrielawaai

Onder industrielawaai wordt verstaan de geluidbijdrage vanwege een bedrijf (of meerdere bedrijven) naar de omgeving. Voor vergunningplichtige (categorie C) inrichtingen geldt dat de geluidniveaus worden beoordeeld aan de hand van de richt- en grenswaarden als opgenomen in de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening en/of het gemeentelijk beleid (voor zover vastgesteld). Voor meldingsplichtige (categorie B) inrichtingen gelden over het algemeen de standaard geluidvoorschriften als verbonden aan het Activiteitenbesluit milieubeheer. Voor bedrijven die zijn gesitueerd op een geluidgezoneerd industrieterrein geldt daarnaast dat de totale geluidproductie moet passen binnen de geluidruimte die het bedrijf in het kader van het zonebeheer is toegekend.

Een akoestisch onderzoek kan vereist zijn in het kader van een ruimtelijke procedure, een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer of een vergunningaanvraag in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Bij bestaande bedrijven wordt de geluidemissie bij voorkeur aan de hand van een bedrijfsbezoek en geluidmetingen in kaart wordt gebracht. Voor nieuwe ontwikkelingen wordt een geluidprognose opgesteld. Bij de uitwerking wordt meestal gebruik gemaakt van een akoestisch rekenmodel. Aan de hand van de meet- en berekeningsresultaten wordt nagegaan in hoeverre aan de richt- en grenswaarden kan worden voldaan. Blijken deze te worden overschreden dan wordt onderzocht welke (aanvullende) maatregelen kunnen worden getroffen om te komen tot een vergunbare situatie die recht doet aan het bedrijf en de woonomgeving. Deze maatregelen kunnen zeer divers zijn. Bij horeca- en uitgaansgelegenheden zijn dit al gauw bouwkundige maatregelen ter verbetering van de muziekgeluidisolatie. Bij industriële bedrijven kan in veel gevallen worden volstaan met enkele aanpassingen in de bedrijfsvoering, het reduceren van de maatgevende bronnen (bijvoorbeeld het plaatsen van een demper op een lawaaiige uitlaat), het opnemen van een geluidscherm, een alternatieve terreinindeling etc., etc. Bij de maatregeluitwerking wordt altijd gestreefd naar praktisch werkbare oplossingen.

Bewaren

Bewaren

Weg- en railverkeer

Wanneer nieuwe woningen, scholen of andere geluidgevoelige bestemmingen worden gerealiseerd in de nabijheid van een weg of spoorlijn, of wanneer een weg of spoorlijn wordt gerealiseerd in de nabijheid van een woonomgeving is een akoestisch onderzoek veelal vereist. De (spoor)wegen met de bijbehorende relevante verkeersgegevens, bebouwde omgeving en overige gebiedskenmerken worden hiertoe verwerkt in een akoestisch rekenmodel. De geluidbelasting berekend en getoetst aan de van toepassing zijnde regelgeving. Indien noodzakelijk of wenselijk worden mogelijk te treffen maatregelen aangegeven teneinde te komen tot een verantwoorde inpassing. Bewaren Bewaren

Bouwlawaai

Bouw- en sloopwerkzaamheden kunnen geluidoverlast veroorzaken omdat deze werkzaamheden vaak in een woonomgeving plaatsvinden. Met name moet worden gedacht aan heiwerkzaamheden, het intrillen van damwanden, mobiele puinbrekers en zwaar materieel vlakbij woningen. In art. 8.3 van het Bouwbesluit 2012 zijn regels opgenomen omtrent de toelaatbare geluidniveaus vanwege het (ver)bouwen van bouwwerken en het uitvoeren van sloopwerkzaamheden. Daarnaast hebben meerdere gemeenten regels omtrent bouwlawaai vastgesteld in gemeentelijk beleid. Dit beleid is veelal gestoeld op de beoordelingssystematiek als gehanteerd in de Circulaire bouwlawaai van 2010.

Noorman heeft ervaring met het uitvoeren van geluidonderzoeken naar bouwlawaai. Het betreft o.a. prognoses vooraf, zodat problemen tijdens de uitvoering worden voorkomen. Daarnaast beschikt Noorman over de benodigde meetapparatuur om controlemetingen uit te voeren.

Bewaren

Laagfrequent geluid

Laagfrequent geluid is geluid met frequenties in tertsbanden tussen 4 Hz en 100 Hz. Blootstelling aan laagfrequent geluid kan hinder veroorzaken. Middels geluidmetingen kunnen de geluidniveaus in kaart worden gebracht. Er bestaat geen wettelijk kader betreffende laagfrequent geluid. Wel zijn er verschillende richtlijnen waaraan de niveaus kunnen worden getoetst en op basis waarvan het geluid kan worden beoordeeld.

Bewaren

Bewaren

Geluid op de arbeidsplaats

Met ingang van 1 januari 2007 is de Arbeidsomstandighedenwet in Nederland gewijzigd, waardoor werkgevers en werknemers zelf kunnen bepalen hoe aan de wetgeving te voldoen, waarbij directe bronmaatregelen de voorkeur hebben, gevolgd door organisatorische maatregelen en als laatste persoonlijke beschermingsmiddelen. De geluidsniveaus waaraan werknemers zijn blootgesteld dienen te worden beoordeeld in het kader van een risico-inventarisatie en -evaluatie.Bewaren

Bewaren

Een vraag? Een probleem? Laat het ons weten, wij gaan de uitdaging aan:

   

  Bij het verzenden van dit formulier gaat u akkoord met ons privacybeleid.

  Waarom onze projecten succesvol zijn

  • Wij luisteren eerst
  • Korte lijnen, heldere communicatie
  • Al 35 jaar een begrip
  • Nuchter en doortastend