Geluid en stikstofdepositie dijkversterking

Geluid en stikstofdepositie dijkversterking

De versterking van een deel van de zeedijk langs de Eems gaat gepaard met bouwlawaai. De impact hiervan op het aangrenzende Natura-2000 gebied (Eemsdelta) dient zoveel mogelijk te worden beperkt. Natura-2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. In de...