Geluid en stikstofdepositie dijkversterking

De versterking van een deel van de zeedijk langs de Eems gaat gepaard met bouwlawaai. De impact hiervan op het aangrenzende Natura-2000 gebied (Eemsdelta) dient zoveel mogelijk te worden beperkt. Natura-2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. In de Eemsdelta zijn zandplaten aanwezig die een belangrijke rustplaats vormen voor zeehonden. Verder is het gebied van belang als foerageergebied voor wadvogels, zoals steltlopers en plevieren. Om zeker te zijn dat de mate van verstoring binnen de perken blijft, zijn wij benaderd om een akoestisch onderzoek uit te voeren. Tevens is een onderzoek uitgevoerd naar de te verwachten stikstofdepositie als gevolg van de bouwwerkzaamheden.

Uit overleg met een ecologisch adviesbureau is gebleken dat er boven een gemiddelde 24-uurgemiddelde geluidbelasting van 45 dB(A) in toenemende mate verstoringseffecten kunnen optreden. Omdat er weinig onderzoeksresultaten bekend zijn aangaande de relatie tussen het maximale geluidniveau en de wijze waarop dit het gedrag van vogels beïnvloedt, is als maximale geluidniveau eveneens een grenswaarde van 45 dB(A) gehanteerd. Voor zeehonden zijn geen grenswaarden bekend, maar uit eerder onderzoek is gebleken dat er geen verstoring is te verwachten indien de geluidniveaus niet hoger zijn dan die voor de watervogels.

Uit het onderzoek is gebleken dat de 45 dB(A)-verstoringscontour op een afstand van circa 1.170 tot 1300 meter van de dijk ligt. Om de effecten vanwege verstoring zoveel mogelijk tegen te gaan is door het bevoegd gezag uiteindelijk vastgelegd  dat bij de uitvoering van de werkzaamheden er altijd 2 kilometer aaneengesloten en ongestoorde dijklengte aanwezig moest zijn. De werkzaamheden worden hier op afgestemd.

Naast het geluidaspect is ook gekeken naar de verwachte stikstofdepositie als gevolg van de dijkversterkingswerkzaamheden. Hiervoor is een toelaatbaar emissiebudget bepaald, waarbij er rekening gehouden is met de grenswaarden uit de Nederlandse en Duitse regelgeving, zodat er geen significante negatieve resultaten zijn te verwachten voor de stikstofgevoelige habitats. Uit het onderzoek is gebleken dat het vastgestelde emissiebudget toereikend is voor de uit te voeren dijkversterkingswerkzaamheden.

« Terug naar overzicht

Bewaren

Een vraag? Een probleem? Laat het ons weten, wij gaan de uitdaging aan:

    Fout: Contact formulier niet gevonden.