Hotelaccommodatie en evenemententerrein

In 2015 werden we benaderd voor het uitvoeren van een akoestisch onderzoek voor een hotelaccommodatie met evenemententerrein op de Veluwe. Op de locatie is een hotel met conferentiezalen, bar en restaurant aanwezig, alsmede een outdoor evenemententerrein. Op het evenemententerrein kan onder andere met jeeps, quads en zogenaamde powerturn buggy’s gereden worden. Daarnaast kan er ook worden gelasergamed (indoor), en gepaintballd. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van een vergunningaanvraag en had tot doel het middels meting en berekening bepalen van de geluidsniveaus in de omgeving.

Middels geluidemissiemetingen zijn de geluidniveaus vastgesteld afkomstig van de verschillende activiteiten op het evenemententerrein. Ook is onderzocht in hoeverre stationaire geluidbronnen (luchtbehandeling/koelapparatuur hotel) een relevante geluidbijdrage naar de omgevingen geven. In meerdere ruimten binnen de inrichting (zowel op het evenemententerrein, als binnen het hotel) kunnen activiteiten met muziek plaatsvinden. Middels geluidisolatie- c.q. geluidreductiemetingen, waarbij gebruik wordt gemaakt van een ruisbron ter bepaling van de geluidoverdracht naar de omgeving, zijn de binnen deze ruimten toelaatbare muziekgeluidniveaus bepaald.

Hoewel het menselijk stemgeluid geen onderdeel is van de beoordeling aan de richt- en grenswaarden, is de geluidbijdrage in het onderzoek volledigheidshalve wel inzichtelijk gemaakt. Op basis van de meet- en berekeningsresultaten is vervolgens geconcludeerd dat het stemgeluid ondergeschikt is aan de overige geluidbronnen en niet leidt tot een significante verhogen van de geluidbelasting..

In deze situatie is op voorhand het toetsingskader door de omgevingsdienst aangegeven. Rekening houdend met het achtergrondniveau vanwege (snelweg)verkeer op afstand bedroeg de toelaatbare geluidbelasting op de omliggende woningen 45 dB(A) etmaalwaarde als richtwaarde en 50 dB(A) etmaalwaarde als grenswaarde. Uit het akoestisch onderzoek bleek dat bij het merendeel van de omliggende woningen kon worden voldaan richtwaarde van 45 dB(A) etmaalwaarde. Bij een aantal woningen werd de richtwaarde overschreden, maar kon wel worden voldaan aan de grenswaarde. In het onderzoek is vervolgens ingegaan op mogelijk te treffen geluidreducerende maatregen (hier met name het realiseren van geluidschermen), de te verwachten effecten van deze maatregelen en de kosten hiervan. Dit opdat het bevoegd gezag een weloverwogen keus kan maken omtrent de uiteindelijk te vergunnen geluidniveaus.

De inrichting ligt in de nabijheid van het Natura 2000-gebied ‘Veluwe’. In een aanvullende akoestische notitie is de geluidbelasting op het natuurgebied middels geluidcontouren inzichtelijk gemaakt en getoetst aan de voor verstoring van vogels (en overige fauna) mogelijk te hanteren grenswaarden. Gebleken is dat aan de grenswaarden kon worden voldaan en significante verstoringseffecten niet zijn te verwachten.

« Terug naar overzicht

Bewaren

Een vraag? Een probleem? Laat het ons weten, wij gaan de uitdaging aan:

    Fout: Contact formulier niet gevonden.